Provincie Flevoland

Brochure voor provincie

Terug naar Nederland

Er is maar één provincie Flevoland
De toekomst ligt in onze handen

Bijna nergens in Nederland is de invloed van de overheid op het landschap zo duidelijk te zien als in Flevoland. Deze provincie is immers ontstaan en tot leven gekomen aan de hand van plannen. Wanneer u om u heen kijkt, ziet u dat (bijna) alles het werk is van mensen. Het Rijk, de provincie en de gemeenten hebben de polders zo ingericht dat er een prettig en verantwoord woon- en werkmilieu is ontstaan. Wilt u meer weten over waar de provincie zich zoal mee bezighoudt? Lees dan verder.

Hoe Flevoland eruitziet, is voor een deel de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Dit provinciaal bestuur neemt beslissingen over de verhouding tussen landbouwgrond, recreatieterrein, bos, stad en dorp. Waar mag gebouwd worden? Waar komen wegen en spoorwegen? Het provinciaal bestuur is ook verantwoordelijk voor de waterhuishouding, het milieu, en de openbare orde en veiligheid in het gebied.
De provincie wil u graag betrekken bij het beleid. Daarom geeft deze brochure inzicht in de werkzaamheden van Provinciale Staten en de manier waarop u mee kunt denken over het beleid. Want u heeft invloed op de toekomst van Flevoland.

Uw stem telt
Als u invloed wilt uitoefenen op het beleid van de provincie, is stemmen heel belangrijk. Net als in de gemeenteraden en bij de rijksoverheid, hebben de verschillende politieke partijen in de provincie doelstellingen die u meer of minder zullen aanspreken. In kwesties die ook u aangaan, maken zij afwegingen die daarbij aansluiten.

Op de website www.flevoland.nl vindt u onderwerpen die op dit moment de aandacht hebben van Provinciale Staten. Neem eens een kijkje en geef uw mening.

Hét nationale experiment
“We mogen in Flevoland heel trots zijn op wat er de afgelopen tientallen jaren is opgebouwd. Deze provincie is hét nationale experiment van Nederland. Het is alleen al in waterbouwkundig opzicht een fantastisch project. Hier is alles vanaf de zeebodem opgebouwd, alle voorzieningen zijn bij nul gestart. Dat er inmiddels een samenleving is ontstaan met enkele honderdduizenden inwoners is echt bijzonder. We willen er nog wel een meer complete samenleving van maken. Daar zullen we nog hard aan moeten werken.”
Mr. M.J.E.M. Jager, Commissaris van de Koningin

Provinciale Staten krijgen steeds meer invloed
Het is niet voor iedereen duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de provincie heeft ten opzichte van gemeenten en regering. De provincie vertaalt het landelijk beleid naar de eigen regio en verdedigt haar belangen bij het Rijk. Ze controleert de gemeenten, onder andere op de correctheid van verordeningen en op bestedingen van het overheidsgeld.
Door decentralisatie krijgt het provinciaal bestuur steeds meer medebewindstaken van het Rijk. De provincie heeft sindsdien bijvoorbeeld zeggenschap over de planning en financiering van bejaardenoorden, de verdeling van geld voor stadsvernieuwing en de planning voor projecten voor landinrichting. Gemeenten krijgen daardoor meer met de provincie te maken. De provincie mag namelijk verordeningen uitvaardigen, vergunningen afgeven, en streekplannen opstellen. Daarnaast heeft ze een regisserende taak in het organiseren van overleg en het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en instellingen. Bovendien kan de provincie als scheidsrechter optreden, bijvoorbeeld bij een geschil tussen een burger en een gemeentebestuur of tussen gemeentebesturen onderling.

Het beeldmerk
Wat maakt Flevoland zo uniek? Het beeldmerk van de provincie laat het zien:
Het silhouet van de bruine kiekendief. Dit is een vogel die in het grootste deel van Nederland is uitgestorven, maar zich in Flevoland weer heeft gevestigd.
De blauwe lijnen staan voor de kiekendief. De gele lijn verbeeldt het typisch Flevolandse landschap met koren- en akkervelden, en de horizon.
De groene lijn verwijst naar het landschap en de dijken.

De geschiedenis: elke polder is anders
Nederland heeft een lange traditie in het winnen van land. Al in de negentiende eeuw werden plannen gelanceerd om de gevaarlijke Zuiderzee te bedwingen. In 1918 was het zover. Het plan van dr. Ir. Cornelis Lely om de Zuiderzee af te sluiten en droog te leggen werd uitgevoerd. Lely had met de inpoldering verschillende doelen: betere beveiliging tegen overstromingen, verbetering van de waterhuishouding, verbindingen tussen het westen, noorden en oosten in ons land, en vergroting van de werkgelegenheid en voedselvoorziening. Om de eerste twee doelstellingen te realiseren, werd een tweeënhalve kilometer lange dijk van Noord-Holland naar het eiland Wieringen aangelegd. De dijk was gereed in 1924. De dertig kilometer lange dijk van Wieringen naar Friesland werd in 1932 voltooid.
De geschiedenis van Flevoland is een mooi voorbeeld van de invloed van de tijdsgeest. De bestuurders wilden een aangename omgeving waarin de bewoners prettig konden leven en werken. De vooroorlogse Wieringermeer en de Noordoostpolder kregen vooral een agrarische bestemming. De vooraf geselecteerde bevolking kon als pionier aan de slag in relatief kleinschalige landbouw. Er kwam een hoofddorp in het midden met veel dorpen eromheen. Deze moesten op fietsafstand van elkaar liggen, want er werd toen nog geen rekening gehouden met de auto. Zo ontstonden de bekende kaarsrechte wegen.
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland kregen een ander aanzien, alleen al doordat ze van het vasteland werden gescheiden door de randmeren. Vanaf 1957 werd gebouwd in Oostelijk Flevoland. Er bleek niet alleen behoefte aan grootschaliger landbouw, maar ook aan een stad. Het aantal woonkernen werd sterk verminderd ten opzichte van de Noordoostpolder. Eén woonkern kon uitgroeien tot stad. Verder werd er meer aandacht besteed aan recreatie en natuur.
Nadat Zuidelijk Flevoland in 1967 was ingepolderd, bleken de inzichten alweer veranderd. De landbouwbedrijven werden nog grootschaliger, en er bleek slechts behoefte aan twee groeikernen. Almere werd een nieuwe grote stad. In deze polder is een aanzienlijk deel ingericht voor wonen, met veel ruimte voor recreatie en natuurgebied.

De twaalfde provincie
De polders moesten opgebouwd en ingericht worden. De provincie Overijssel kreeg in 1950 tijdelijk de Noordoostpolder onder beheer. Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werden vanaf 1955 en 1962 bestuurd door het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’.
Maar de sociale ontwikkeling van de polders verliep zo voorspoedig dat een provinciaal bestuur wenselijk werd. Sinds 1 januari 1986 maken de drie polders daarom deel uit van de nieuwe provincie Flevoland. De provincie krijgt een beperkte rijksuitkering en heeft een beperkt ambtelijk apparaat.

De vlag
De blauwe baan staat voor het water, omdat het land – op de eilanden Urk en Schokland na – op de bodem van de voormalige Zuiderzee is opgebouwd.
De gele baan verwijst naar de golvende korenvelden, het koolzaad en de akkerbouw.
De groene baan staat voor het landschap van Flevoland.
De lelie is afkomstig uit het familiewapen van dr. Ir. Cornelis Lely, de grondlegger van het Zuiderzeeproject.

De Markerwaard: water of land?
Op korte termijn zijn er geen plannen voor de Markerwaard. De provincie houdt de mogelijkheid van inpoldering open, maar momenteel is er geen acute noodzaak om nieuw land aan te winnen. De provincie voert een dusdanig beleid dat het niet onmogelijk wordt gemaakt voor toekomstige generaties om hier aan de slag te gaan.

Provincie werkt anders
Flevoland kan met recht een bijzondere provincie worden genoemd. Het provinciaal bestuur en ambtelijk apparaat zijn bescheiden van omvang. De filosofie wijkt af van die van andere provincies. De provincie respecteert de beleidsvrijheid van de gemeenten zoveel mogelijk. Dit betekent dat ze alleen bij bovenlokale belangen ingrijpt. En omdat Flevoland maar uit zes gemeenten bestaat, wordt efficiënt gewerkt.
Het is de taak van de provincie om rijksbesluiten te vertalen naar lokaal beleid. Het Rijk neemt bijvoorbeeld beslissingen over de ruimtelijke ordening. De provincie ziet erop toe dat de gemeenten deze naar behoren uitvoeren.

Achterstand snel inlopen
Het is de taak van het provinciaal bestuur om de provincie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het Rijk. Flevoland kampt op verschillende terreinen met een achterstand ten opzichte van de andere provincies, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, zorgvoorzieningen en bereikbaarheid. De provincie lobbyt bij het Rijk om duidelijk te maken dat Flevoland door de snelle groei nog steeds in een achterstandspositie verkeert. En daarom extra geld nodig heeft.

Extra steun van Europa
Ten opzichte van andere provincies heeft Flevoland achterstand. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werkgelegenheid, bereikbaarheid, en welzijnsvoorzieningen is de vraag veel groter dan het aanbod. Flevoland krijgt hiervoor steun van de Europese Unie. Deze middelen worden toegekend voor de ontwikkeling van een evenwichtig Flevoland.

Eén plan voor Flevoland
Hoe ziet de provincie er in de toekomst uit? Nu is het landschap nog open, met hier en daar een woonkern. De steden, met name Almere, groeien echter flink. Welke voorzieningen zijn daar nodig? Hoe moet de groeiende stroom nieuwe bewoners worden opgevangen? Is de provincie goed bereikbaar en is er voldoende werk? Wat is het beleid ten opzichte van de waardevolle Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden?
Op elk beleidsterrein is actie nodig. Een veelheid aan plannen heeft niet altijd het gewenste resultaat. Daarom is er het Omgevingsplan waarin de toekomst van de provincie op een aantal punten is vastgelegd. Ruimtelijke ordening, milieu, waterhuishouding, verkeer en vervoer en sociaal-economisch beleid komen allemaal in dit beleidsplan terug. Daarbij wordt rekening gehouden met een evenwichtige groei van de provincie. Uitgangspunt van het beleid is de gewenste sociale kwaliteit. Duurzaamheid is het sleutelwoord. In de behoeften van de huidige generatie moet worden voorzien, zonder dat daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar worden gebracht. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners van Flevoland. Zij konden zich erover uitspreken en hun mening is medebepalend geweest.
Het Omgevingsplan beslaat formeel de periode tot 2005, maar de achterliggende visie geldt voor de komende tientallen jaren.

Het ‘nieuwe gevoel’
“Ik ben ervan overtuigd dat een nieuwe inwoner van Almere zich meer betrokken voelt bij de stad en provincie dan een bewoner van een gemiddelde nieuwe wijk op het oude land. Er is nog steeds het besef dat je in een stad woont waar iets nieuws gaande is.”
Mr. M.J.E.M. Jager, Commissaris van de Koningin

Nieuwe bedrijven welkom
Veel Flevolanders werken buiten de provincie, maar zouden graag een baan in de directe omgeving willen. De provincie onderneemt samen met de gemeenten, het bedrijfsleven en andere instellingen actie om de vestiging van nieuwe bedrijven te stimuleren. Dit wordt aantrekkelijk gemaakt met investeringspremies en de MKB-regeling voor midden- en kleinbedrijf. Ook heeft de provincie een eigen participatiemaatschappij die middelen verstrekt aan nieuwkomers en aan bedrijven die willen uitbreiden. Op verschillende plaatsen in Flevoland voorzien nieuwe bedrijventerreinen in de groeiende behoefte.
Het provinciaal bestuur streeft naar een grote variatie aan bedrijven, zodat de economie niet te afhankelijk wordt van een of meer bedrijfstakken. Flevoland heeft veel landbouwbedrijven. Daarom wil de provincie ook industrie aantrekken die landbouwproducten verwerkt. Zoals bijvoorbeeld op Urk, waar de vis verwerkt wordt tot visproducten.

Gespecialiseerde branches aantrekken
Hoewel bedrijven uit alle branches dus welkom zijn in Flevoland, wil de provincie ook graag een aantal specialismen stimuleren.
Almere hoort bij de tien grootste ICT-steden van Nederland. Ze wil zich hier verder mee profileren door nog meer computerbedrijven aan te trekken.
In Lelystad zijn een aantal toonaangevende bedrijven gevestigd die zich bezighouden met bio-science en life science. De provincie stimuleert de komst van meer bedrijven uit de biotechnologie. Deze worden dan bij voorkeur in één park ondergebracht, zodat er nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld of ideeën worden uitgewerkt over de rol van de biologische landbouw in de toekomst.
In de Noordoostpolder werken een aantal geomatica bedrijven die via de satelliet gegevens binnenkrijgen over de structuur van de zeebodem en de ontwikkeling van gewassen. De bewerkte satellietgegevens worden verkocht aan instellingen over de hele wereld. De provincie wil graag meer bedrijven aantrekken die zich met deze wetenschap bezighouden.

Nog aantrekkelijker voor toeristen
Attractiepark Walibi, de Bataviawerf, Urk, Schokland, de randmeren… Het zijn stuk voor stuk grote publiekstrekkers. Buitenlandse toeristen, maar ook Nederlanders zijn zeer onder de indruk van de landschapskunstprojecten. Flevoland zou door nog veel meer toeristen kunnen worden bezocht dan nu het geval is. Mogelijkheden voor uitbreiding zijn er genoeg. Want in Flevoland hebben watersporters, fietsers, wandelaars, skaters en paardrijders zeeën van ruimte tot hun beschikking. In alle rust kunnen ze er genieten van de mooie natuur.
Een ander beleidspunt is de duur van het verblijf van vakantiegangers. De meeste toeristen blijven twee tot drie dagen. Samen met de toeristisch recreatieve sector worden plannen ontwikkeld om toeristen te stimuleren langer te blijven. De activiteiten op het water, zowel op het IJsselmeer als op de randmeren, blijven belangrijk. Ook wordt er meer aandacht besteed aan recreatie op het land, bijvoorbeeld aan fietsen. Het cultureel erfgoed van Urk, Schokland en de polders zullen in de toekomst meer belangstelling krijgen.

Samenwerken
”De samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid is enorm goed in Flevoland. Ik hoop dat deze in de toekomst nog intensiever wordt. Zo kunnen we nog beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen.”
Drs.H.Dijksma, gedeputeerde (VVD)

Bouwen: waar wel, waar niet?
De vraag naar woningen en bedrijfsruimte is groot, maar de leden van Provinciale Staten hebben besloten dat zij het karakteristieke open landschap van Flevoland zoveel mogelijk willen behouden.
De gemeenten mogen wel uitbreiden. Vooral Almere en Lelystad zullen steeds meer verstedelijken, maar ook in de nieuwe wijken blijft veel aandacht voor groenvoorzieningen in de directe omgeving.
In het landelijk gebied moet de hoofdfunctie landbouw blijven. Ruimte voor nieuwe agrarische bedrijven is er niet, door de uitbreiding van de steden en de behoefte aan meer natuurgebieden.
Verder is bepaald dat grote bedrijventerreinen het landschap niet mogen aantasten. De terreinen komen bij voorkeur op locaties met goede verbindingen.

Goedkopere en multifunctionele woningen
De provincie trekt nog altijd veel mensen die zich hier willen vestigen. Er is ook behoefte aan woningen voor jonge Flevolanders die zelfstandig willen gaan wonen. In overleg met gemeenten en corporaties is vastgesteld dat er meer goedkope woningen moeten komen. Het provinciaal bestuur heeft daarvoor gepleit bij het Rijk.
Verder subsidieert de provincie projecten waarin wonen en zorg worden gecombineerd. De vergrijzing, en daarmee de behoefte aan zorg, neemt immers toe en oudere mensen blijven graag in hun eigen omgeving wonen. De provincie zet zich daarom in voor de bouw van woningen die op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen worden aangepast aan de wensen van ouderen, maar ook van jongeren. Verder moet het zorgaanbod in de omgeving aansluiten bij de wensen van de ouderen.
Woningen die niet meer voldoen aan de hedendaagse behoeftes, zullen worden aangepast aan de eisen van deze tijd.

De toekomst
“Ik hoop op een sprankelende provincie waar de Zuiderzeelijn en Hanzelijn doorheen lopen. Waar mensen genieten van de ruimte en natuur en met plezier wonen en werken. Dat laatste hoort er echt bij. Mensen zijn trots op hun Flevoland. Die betrokkenheid wil ik graag behouden. Het is echt een schitterende provincie.”
Mevr. L.M. Bouwmeester-den Broeder, gedeputeerde (PvdA)

Natuur behouden en uitbreiden
De provincie zet zich ook de komende jaren in voor het behoud van de natuur. Grote natuurgebieden zullen met elkaar verbonden worden, zodat dieren en planten een groter leefgebied krijgen. Er worden nieuwe diersoorten uitgezet, zoals de ringslang en de vleermuis, die thuishoren in deze omgeving.
Flevoland staat bekend om de vele bijzondere soorten paddestoelen, waarvan sommige elders in Nederland zijn uitgestorven. Flevoland is ook beroemd om de vele vogelsoorten. In de moerasgebieden hebben bijvoorbeeld de kiekendief, de roerdomp, purperreiger, lepelaar, blauwe reiger, kwak en woudaapje broedplaatsen.

Water: kwaliteit en veiligheid
Water is op allerlei manieren belangrijk voor Flevoland en dus voor het beleid van de provincie. Denk maar aan de drinkwaterkwaliteit, maar ook aan de invloed van de bouw van nieuwe wijken op de watersystemen en het voorkomen van overstromingen. Bovendien moet er voldoende schoon water zijn, voor consumptie, en voor recreatie. De provincie bepaalt de normen en begeleidt projecten die de kwaliteit op peil houden. De waterkwaliteit bewaken is een taak van de provincie, maar wordt uitgevoerd door de waterschappen.
Het waterplatform waarin waterschappen, gemeenten, landbouworganisaties, natuurorganisaties en de provincie deelnemen, buigt zich over alle ‘natte’ zaken.
De dijken zijn in Flevoland van groot belang. De waterschappen controleren of de dijken nog op sterkte zijn. Het waarborgen van de veiligheid van mensen staat voorop, ook in de toekomst.

Het milieu in balans
Bodem, lucht, water… Een schoon milieu is in het belang van iedereen. Flevoland heeft niet te kampen met grote-stedenproblematiek en zware vervuiling. Wel is er sprake van bodem(water)verontreiniging. De sanering van verontreinigde gebieden is voor rekening van de vervuiler. Met alle betrokken partijen worden afspraken gemaakt over hoe er met het milieu moet worden omgesprongen.
De toename van de bevolking betekent een zwaardere belasting voor het milieu. De provincie wil graag groeien en is zich bewust van de consequenties voor de omgeving. Door bijvoorbeeld duurzaam en efficiënt te bouwen, moet er een goede verhouding blijven bestaan tussen de noodzaak van groei en de kwaliteit van het milieu. Vanwege het laatste is er gekozen voor speciale stiltegebieden, zoals de Oostvaardersplassen en het Horsterwold.

Het grootste loofhoutbos
In de eerste droogleggingsplannen voor de Noordoostpolder was nog nauwelijks sprake van bossen. Maar de rijke grond in Oostelijk en later Zuidelijk Flevoland bleek een uitstekende voedingsbodem voor bomen. In snel tempo ontwikkelden zich volwaardige bossen op de stroken grond die bedoeld waren voor ‘natuurbouw’. Zo ontstond het Horsterwold, inmiddels het grootste aaneengesloten loofhoutbos van Nederland. Het wordt gebruikt voor bosbouw, als natuurbos en voor recreatie. De moerasachtige gebieden langs de oevers zijn erg in trek bij allerlei vogelsoorten. Om de vogels ongestoord te kunnen laten broeden, zijn er stiltegebieden ingesteld waar niemand mag komen.

De zorg verdient meer aandacht 
Op veel terreinen, onder meer op het gebied van de gezondheidszorg en ouderenzorg, hebben we in Flevoland te kampen met een achterstand. De vraag is groter dan het aanbod. Reden voor deze ongelijkheid is de snelle groei van de bevolking, maar ook de zeer trage uitbreiding van het aantal voorzieningen als gevolg van de huidige regelgeving. De provincie zet zich in om in de toekomst wel voldoende zorg te kunnen bieden. Er is al hard gewerkt om het Rijk van deze achterstand te overtuigen, om extra middelen te krijgen.
Hetzelfde probleem bestaat in de ouderenzorg. Het bedrag dat daarvoor beschikbaar is, is onvoldoende. In Flevoland moet meer geïnvesteerd en uitgebreid worden dan elders het geval is. De provincie verstrekt niet de subsidies, maar heeft wel als taak de belangen te behartigen van het hele gebied.

Meer jongeren, meer zorg
Een belangrijke taak van de provincie is de jeugdzorg. Hiervoor is een bedrag van het Rijk beschikbaar dat niet toereikend is. De jeugdproblemen zijn niet groter dan in andere provincies, wel is de groei van het aantal jongeren vele malen groter. Jongeren die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan extra zorg hebben daar recht op.
De provincie is zich sterk bewust van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en voegt daarom eigen middelen toe aan de bijdrage van het Rijk. Deze worden besteed aan opvoedingsondersteuning, aan projecten waarbij het gezin wordt ondersteund zodat kinderen niet uit huis geplaatst hoeven te worden, en aan internaatsvoorzieningen in gevallen waar thuis verblijven niet meer mogelijk is.

Meer betrokkenheid
De meeste Flevolanders zijn trots op hun provincie en wonen er naar volle tevredenheid. Maar de betrokkenheid bij de directe omgeving is niet altijd groot. Doordat veel mensen buiten de provincie werken en er veel tweeverdieners zijn, heeft men weinig tijd om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Samen met de gemeenten zet de provincie zich in om de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Het is immers belangrijk dat de buurt als gemeenschap een eenheid vormt en bijvoorbeeld actie onderneemt bij problemen, zoals kleine criminaliteit.

Opleidingen dicht bij huis
De provincie wil in de toekomst het volledige pakket aan mbo- en roc-opleidingen aanbieden, de specialistische opleidingen daargelaten. Verder zet ze zich in voor een uitbreiding van het hoger en universitair onderwijs. De bestuurders hechten er veel waarde aan dat jongeren die hoger onderwijs willen gaan volgen in de regio kunnen blijven. De provincie vindt het ook belangrijk dat bedrijven in de regio beschikking hebben over goed personeel. Een opleiding of bijscholing is soms noodzakelijk. Instituten in de omgeving kunnen deze cursussen verzorgen.

<tk>Topsport in de lift
De provincie voert een actief sportbeleid. Ze steunt indirect door de volledig gesubsidieerde organisatie Sport Service Flevoland. Deze adviseert de gemeenten en verenigingen bij allerlei zaken, zoals de werving van vrijwilligers en het besturen van een vereniging.
Er wordt ook veel belang gehecht aan het bevorderen van topsport. Almere en Lelystad hebben daarom sportopleidingen. De organisatie van topsport-evenementen in Flevoland wordt gestimuleerd. Voor sportmanifestaties en sportaccommodaties met een bovenlokaal of bovenregionaal belang zijn subsidiegelden beschikbaar.

Integratie van allochtonen
In de steden woont een hoog percentage allochtonen. De integratie laat te wensen over. Daarom is in kaart gebracht wat de huidige situatie is en hoe die moet worden verbeterd. Allochtonen nemen veel te weinig deel aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Veel culturele minderheden kennen de voorzieningen niet én de instellingen hebben te weinig kennis van de wensen en behoeftes van deze specifieke doelgroepen. Om de integratie te bevorderen, worden instellingen gestimuleerd om het aanbod beter te laten aansluiten bij de wensen van allochtonen.

Perspectief
”Wij willen krachtig inzetten op een evenwichtige groei van de bevolking. De werkgelegenheid, voorzieningen en bereikbaarheid moeten gelijk op lopen. De provincie moet ontwikkelingsperspectief bieden aan mensen en bedrijven.”
Ir. D.H.A. van Hemmen, gedeputeerde (CDA)

Terug naar Etc

Comments are closed.